Рубрика: Իմ խաղալիքը

Իմ խաղալիքը

Այսօր սեպտեմբերյան  առաջին օրն է: Քոլեջ- պարտեզում տիրում է ու-րախ մթնոլորտ, խմբի երեխաները վե-րադառնում են արձակուրդից:Սաները պարտեզ էին եկել իրենց իսկ ընտրած խաղալիքներով:Ստորև տե-սանյութ. սաների մի մասի հետ: